Térkövek és betonlapok beépítése 2.rész

5. Szállítás ellenôrzése

Beépítés elôtt ellenôrizzük, hogy egyeznek-e a kiszállított anyag megrendelési adatai a szállítási adatokkal! Vé gezzünk mennyiségi és minôségi ellenôrzést is! Beépítés után a gyártó mennyiségi és minôségi reklamációt nem fogad el.

6. Lefektetési méretek

A megadott méretek raszterméretek. A gyártástechnológiából adódó mérettoleranciák miatt (élhosszúság: ± 2mm, vastagság: ± 3mm), elônyös a pontosabb burkolatszélesség és -mélység meghatározása végett néhány kôsor lefektetése.
Az antik kövek mindig a kopóréteges felületükkel felfelé kerüljenek beépítésre! A „kombi” kövek legnagyobb elônye, hogy egynapi gyártás, ezért a több féle méret színvilága, magassága és fôbb paraméterei megegyezôek! A kombi köveket általában szabadkötéses fektetéssel javasoljuk – ennek a kötések további szinonímái – vadkötés, káoszminta. Ez azt jelenti, hogy a legkevesebb vágással a lehetô leggyorsabban kivitelezhetô a felület egész kövek beépítésével,
csak arra kell vigyázni, hogy a kövek a raklapról lekerülô arányba kerüljenek beépítésre. (Tehát a végén ne csak 1 méret maradjon a kezünkben.)

7. Figyelem!

A fektetés során, amennyiben több raklapnyi kôvel dolgozunk (felületi megmunkáltság és szín szerint 3-5 raklap), elônyös a követ a raklapokról ke verve rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása. Különösen érvényes ez színátmenetes (ún. melírozott) és ôszilomb színû és antik kövekre. A fektetés során azon köveket, melyek valamilyen hiányosságot mutatnak, azonnal cseréljük hibátlanra! A fektetést lehetôleg sarokból kiindulva kezdjük. Erôsen lejtô felületeknél – amennyiben ez lehetséges – a legmélyebb ponton kezdjünk. Aknák, vízelvezetôk, fal és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a köveket megfelelô szerszámokkal (törôolló, vágókorong) tudjuk méretre igazítani. A lapokat csak gyémántkoronggal vagy vizesvágóval vágják!

8. Burkolókövek lefektetése

A köveket nem szabad túl szorosan fektetni, összeilleszteni, hanem ügyelni kell egy körbefutó, kb. 2-3 mm-es fugára! A legtöbb kôtípus úgyneve zett távtartóval rendelkezik, melyek segítségével elkerülhetjük a kövek felüle tei nek
össze verôdését, ill. az élsérüléseket. A szabályos fugák és a raszterméret betar tása tetszetôs burkolatképet eredményez. Az egyenletes fuga vonal megtartása zsinór vagy léc segítségével, 2-3 m-enként végzett ellenôrzés mellett
vé gez hetô (a zsinórt kifeszítjük, és 2-3 kôvel leterheljük). Tudnivalók: úgynevezett „szabadkötésû” mintában semminemû sza bá lyos ismétlôdés nem fedezhetô fel. Az egyes kövek rakási sorrendje szabálytalanul következik. A minta széleinek lezárása ebbôl adódóan általában csak a kövek vágásával oldható meg.

Térkövek és betonlapok beépítése 1. rész

1. Első lépés a földmunka

A talaj kiemelését 30 cm-rel szélesebben elvégezzük, mint a térkővel burkolandó felület. Ügyeljünk a lejtés kialakítására, hogy a csapadékvíz elvezetése biztosítva legyen. Mivel a természetes fagyhatár hazánkban 80 cm, a burkolandó területen ne legyenek fagy által veszélyeztetett anyagok mint például agyagos talaj! A földmunka alapos elvégzése a biztos alapja a térkövezésnek!

2. Az alépítmény és annak tükörszintje

Az alépítmény tükörszintjét a kívánt formára alakítjuk, megfelelô eszközökkel tömörítsük, és síkját igazítsuk ki.  Az így elkészített tükörszint ± 3 cm pontossággal a tervezett síkon legyen! Alépítmény tükörszintje járda esetében a járdákra elôírt tömörítési (EV1) érték 20 MN/m2. Alépítmény tükörszintje út esetében Az utakra elôírt tömörítési (EV1) érték 35 MN/m2.

Fagyvédô, azaz a teherhordó réteg csak humuszmentes, meghatározott szemcseméretû homokoskavics, zúzott kôzet, vagy ezek egyenlô arányú keveréke legyen. Ezen anyagok az idôjárással és faggyal szemben ellenállóak, valamint a tömörítés során nem szenvednek nem megengedhetô szemcseroncsolódást. A tömörítést úgy végezzük, hogy az mindenütt elérje az elôírt értékeket. Az elkészített fagyvédô réteg felsô síkja ± 2cm pontossággal a tervezett szinten legyen. A fagyvédô réteg vastagsága a fagyhatárhoz és az építési elôírásokhoz igazodjon.

3. Teherhordó réteg

A teherhordó réteg humuszmentes, szemcsemérete 0/35, vagy 0/55 lehet. Az anyag az idôjárással és a faggyal szemben ellenálló, valamint a tömörítés során nem szenved meg nem engedhetô szemcseroncsolódást. A beépítés és tömörítés ideális nedvességtartalom mellett úgy történik, hogy az elôírt tömörítési értékeket mindenütt elérje. A mechanikusan tömörített réteg felsô síkja ± 2cm pontossággal a tervezett szinten legyen. A teherhordó réteg vastagsága a tömörítés után elért végleges vastagság. Nagyon nagy terhelések teherhordó rétegének ásványbetont használunk.

4. Zúzalékágy (burkolatágy)

A jól tömörített és pontosan elkészített fagyvédô réteg felsô síkjára 2/5-ös szemcseméretû zúzalékból ágyazatot hordunk fel lazán, egyenletes (min. 3, max. 5 cm) vastagságban. Durvább szemû zúzalék a bevibrálás során fellépô ellenállása miatt nem alkalmas. Az ágyazat síkjának kialakítására legalkalmasabb 3-4 cm vastag idomcsöveket használni, melyeket sablonként a fagyvédô réteg tetejére fektetünk, kiszintezünk, közükbe öntjük a zúzalékot, amit léccel lehúzunk. Szintezésénél vegyük fi gyelembe, hogy vibráláskor a burkolat végleges magassága 0,5-1 cm-rel süllyed. Készítsünk elô ezzel a módszerrel 30-50 m2 fe lületet, majd szélrôl kezdve, magunktól elfelé kezdjük rakni a köveket úgy, hogy a lehúzott ágyazatra már ne lépjünk.