Térkövezés, térkő fektetés

Függetlenül attól, hogy milyen színű, formájú, vastagságú térkövet szeretnénk fektetni, a technológiai sorrend minden esetben ugyanaz. S ahhoz, hogy a végeredmény megfelelő legyen a térkövezés lépéseit be kell tartani.
Első lépésként ki kell tűzni a térkő lerakásának a helyét.

Második lépésként szintezni kell a térkövezés helyét, amit úgy kell kialakítani, hogy minimum 1% esése legyen, hogy akár nagy mennyiségű víz is eltudjon róla folyni.
A harmadik lépés az úgynevezett tükör-kiemelés, ez a leendő térköveknek és az alá kerülő zúzottkőnek készíti elő a helyet, amint ez elkészül, ezt is szintezni kell.
A következő fontos lépés a szegélykövek lerakása, ez nagyon nagy precízitást igényel, mert ez adja meg a későbbi térburkolatunk formáját, valamint a szinteket is megadja. Előzőleg azonban érdemes figyelembe venni a lerakandó térkövek méretét, sok bosszúságtól mentesülhetünk lerakása során, ha előzőleg számításokat végeztünk erre vonatkozóan. Nem utolsó sorban kevesebb térkövet kell a befejezéseknél elvágni.

A térburkolat ágyazatának a vastagsága sok esetben függ a későbbi terheléstől, egy egyszerű járda alá vékonyabb ágyazat is elég, míg egy kocsibejárónak legalább 30 cm vastagságot kell készíteni.

A térkő agyazatát minden esetben tömöríteni kell, nagyobb terhelésű ágyazatnál érdemes lapvibrátort használni a hatékonyság érdekében. Az ágyazat feletti réteget sóderből, vagy apróbb zúzott kőből készíthetjük el.

Erre kerül rá gyakorlatilag a térkő, amit nagy pontossággal, precizitással érdemes lerakni, ahhoz, hogy az elképzelt formát adja vissza. A térkövek fugáiba rostált sódert, vagy ha a fugák nagyobbak kőzúzalékot dolgozhatunk bele.

KK Kavics Beton térkő beépítési segédlet

KK Kavics Beton térkő beépítési segédlet

A következő oldalakon a KK Kavics Beton térkő beépítési segédletét olvashatja. A képre kattintva megnyithatja az adott oldalt.


KK térkő beépítés

KK térkő beépítés
KK térkő beépítés 1. oldal KK térkő beépítés 2. oldal

KK térkő beépítés

KK térkő beépítés
KK térkő beépítés 3. oldal KK térkő beépítés 4. oldal

Térkövek és betonlapok beépítése 2.rész

5. Szállítás ellenôrzése

Beépítés elôtt ellenôrizzük, hogy egyeznek-e a kiszállított anyag megrendelési adatai a szállítási adatokkal! Vé gezzünk mennyiségi és minôségi ellenôrzést is! Beépítés után a gyártó mennyiségi és minôségi reklamációt nem fogad el.

6. Lefektetési méretek

A megadott méretek raszterméretek. A gyártástechnológiából adódó mérettoleranciák miatt (élhosszúság: ± 2mm, vastagság: ± 3mm), elônyös a pontosabb burkolatszélesség és -mélység meghatározása végett néhány kôsor lefektetése.
Az antik kövek mindig a kopóréteges felületükkel felfelé kerüljenek beépítésre! A „kombi” kövek legnagyobb elônye, hogy egynapi gyártás, ezért a több féle méret színvilága, magassága és fôbb paraméterei megegyezôek! A kombi köveket általában szabadkötéses fektetéssel javasoljuk – ennek a kötések további szinonímái – vadkötés, káoszminta. Ez azt jelenti, hogy a legkevesebb vágással a lehetô leggyorsabban kivitelezhetô a felület egész kövek beépítésével,
csak arra kell vigyázni, hogy a kövek a raklapról lekerülô arányba kerüljenek beépítésre. (Tehát a végén ne csak 1 méret maradjon a kezünkben.)

7. Figyelem!

A fektetés során, amennyiben több raklapnyi kôvel dolgozunk (felületi megmunkáltság és szín szerint 3-5 raklap), elônyös a követ a raklapokról ke verve rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása. Különösen érvényes ez színátmenetes (ún. melírozott) és ôszilomb színû és antik kövekre. A fektetés során azon köveket, melyek valamilyen hiányosságot mutatnak, azonnal cseréljük hibátlanra! A fektetést lehetôleg sarokból kiindulva kezdjük. Erôsen lejtô felületeknél – amennyiben ez lehetséges – a legmélyebb ponton kezdjünk. Aknák, vízelvezetôk, fal és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a köveket megfelelô szerszámokkal (törôolló, vágókorong) tudjuk méretre igazítani. A lapokat csak gyémántkoronggal vagy vizesvágóval vágják!

8. Burkolókövek lefektetése

A köveket nem szabad túl szorosan fektetni, összeilleszteni, hanem ügyelni kell egy körbefutó, kb. 2-3 mm-es fugára! A legtöbb kôtípus úgyneve zett távtartóval rendelkezik, melyek segítségével elkerülhetjük a kövek felüle tei nek
össze verôdését, ill. az élsérüléseket. A szabályos fugák és a raszterméret betar tása tetszetôs burkolatképet eredményez. Az egyenletes fuga vonal megtartása zsinór vagy léc segítségével, 2-3 m-enként végzett ellenôrzés mellett
vé gez hetô (a zsinórt kifeszítjük, és 2-3 kôvel leterheljük). Tudnivalók: úgynevezett „szabadkötésû” mintában semminemû sza bá lyos ismétlôdés nem fedezhetô fel. Az egyes kövek rakási sorrendje szabálytalanul következik. A minta széleinek lezárása ebbôl adódóan általában csak a kövek vágásával oldható meg.

Térkövek és betonlapok beépítése 1. rész

1. Első lépés a földmunka

A talaj kiemelését 30 cm-rel szélesebben elvégezzük, mint a térkővel burkolandó felület. Ügyeljünk a lejtés kialakítására, hogy a csapadékvíz elvezetése biztosítva legyen. Mivel a természetes fagyhatár hazánkban 80 cm, a burkolandó területen ne legyenek fagy által veszélyeztetett anyagok mint például agyagos talaj! A földmunka alapos elvégzése a biztos alapja a térkövezésnek!

2. Az alépítmény és annak tükörszintje

Az alépítmény tükörszintjét a kívánt formára alakítjuk, megfelelô eszközökkel tömörítsük, és síkját igazítsuk ki.  Az így elkészített tükörszint ± 3 cm pontossággal a tervezett síkon legyen! Alépítmény tükörszintje járda esetében a járdákra elôírt tömörítési (EV1) érték 20 MN/m2. Alépítmény tükörszintje út esetében Az utakra elôírt tömörítési (EV1) érték 35 MN/m2.

Fagyvédô, azaz a teherhordó réteg csak humuszmentes, meghatározott szemcseméretû homokoskavics, zúzott kôzet, vagy ezek egyenlô arányú keveréke legyen. Ezen anyagok az idôjárással és faggyal szemben ellenállóak, valamint a tömörítés során nem szenvednek nem megengedhetô szemcseroncsolódást. A tömörítést úgy végezzük, hogy az mindenütt elérje az elôírt értékeket. Az elkészített fagyvédô réteg felsô síkja ± 2cm pontossággal a tervezett szinten legyen. A fagyvédô réteg vastagsága a fagyhatárhoz és az építési elôírásokhoz igazodjon.

3. Teherhordó réteg

A teherhordó réteg humuszmentes, szemcsemérete 0/35, vagy 0/55 lehet. Az anyag az idôjárással és a faggyal szemben ellenálló, valamint a tömörítés során nem szenved meg nem engedhetô szemcseroncsolódást. A beépítés és tömörítés ideális nedvességtartalom mellett úgy történik, hogy az elôírt tömörítési értékeket mindenütt elérje. A mechanikusan tömörített réteg felsô síkja ± 2cm pontossággal a tervezett szinten legyen. A teherhordó réteg vastagsága a tömörítés után elért végleges vastagság. Nagyon nagy terhelések teherhordó rétegének ásványbetont használunk.

4. Zúzalékágy (burkolatágy)

A jól tömörített és pontosan elkészített fagyvédô réteg felsô síkjára 2/5-ös szemcseméretû zúzalékból ágyazatot hordunk fel lazán, egyenletes (min. 3, max. 5 cm) vastagságban. Durvább szemû zúzalék a bevibrálás során fellépô ellenállása miatt nem alkalmas. Az ágyazat síkjának kialakítására legalkalmasabb 3-4 cm vastag idomcsöveket használni, melyeket sablonként a fagyvédô réteg tetejére fektetünk, kiszintezünk, közükbe öntjük a zúzalékot, amit léccel lehúzunk. Szintezésénél vegyük fi gyelembe, hogy vibráláskor a burkolat végleges magassága 0,5-1 cm-rel süllyed. Készítsünk elô ezzel a módszerrel 30-50 m2 fe lületet, majd szélrôl kezdve, magunktól elfelé kezdjük rakni a köveket úgy, hogy a lehúzott ágyazatra már ne lépjünk.